April 2023

VEDTÆGTER
 FOR 
ULLERSLEV TENNIS & Padel KLUB

 

§ 1

Navn:
Ullerslev Tennis & Padel Klub (UTPK)
Nyborg Kommune

§ 2

Formål:
Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke tennis og padel.

 §3

Medlemskab:
Adgang til deltagelse som medlemmer i klubben er fortrinsvis forbeholdt beboere i Ullerslev, Nyborg kommune. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller via web. Bestyrelsen kan om fornødent standse tilgangen til klubben. Ved kontingentrestance eller anden misligholdelse er bestyrelsen pligtig til at bringe medlemskabet til ophør .

§4

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalt dagblad eller direkte til medlemmerne med brev eller mail.  Som stemmeberettiget regnes alle medlemmer over 18 år med mindst 1 måneds medlemskab. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
b. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
c. Valg af 2 revisorer
d. Valg af 1 revisorsuppleant
6. Eventuelt
Forslag må, for at kunne  forlanges behandlet på generalforsamlingen, være indsendt til klubbens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

§5

Generalforsamlingens myndighed:
På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed, dog kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer til vedtagelse af eller forandring i klubbens love.

§6

En ekstraordinær generalforsamling:
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 5 dages varsel, så ofte som bestyrelsen finder det fornødent, og skal uopholdeligt sammenkaldess, når mindst 25% af de stemmeberettige medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen ledsaget af en udførlig motivering af spørgsmål, der ønskes behandles. Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling afgøres som ved en ordinær generalforsamling.

§7

Bestyrelsen:
Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, som vælges på en ordinær generalforsamling og vælges hvert år. I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed ved eventuelle afstemninger har formanden 2 stemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter de nødvendige udvalg og fastsætter selv sin forretningsorden. I disse udvalg kan personer udenfor bestyrelsen have mandat. Bestyrelsen er berettiget til at optage fornødne lån efter generalforsamlingens godkendelse. Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for klubbens formue og gæld.

§8

Regnskab:
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revisorerne gennemgår det årlige regnskab, der skal indeholde driftregnskab og statusopgørelse, og gør indstilling derom til generalforsamlingen. Regnskabet skal af bestyrelsen tilstilles revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen

§9

Kontingent:
Medlemskontingentet for aktive spillere fastsættes på hvert års generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Evt. depositum eller gebyr fastsættes af bestyrelsen.

§10

Ændring af love:
Forslag til ændring af love eller lovændringer kan kun ske på en generalforsamling, på hvilken mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor. Forslag til opløsning af klubben kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, når mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret og såfremt mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Er der ikke på disse 2 generalforsamlinger mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed uanset antallet af stemmeberettigede deltager. Såfremt der træffes beslutning om klubbens opløsning, skal den pågældende generalforsamling træffe bestemmelse om klubbens eventuelle formue, som dog kun kan anvendes til fordel for idræt i Ullerslev

Ullerslev Tennis Klub
Skolevej 6
5540 Ullerslev
utk@ullerslevtennis.dk